Skip to main content

Avlämningsformulär för Asfalt

*” anger obligatoriska fält

Avfallslämnare

Specifikation av asfalt och objekt

Bifoga information
Max filstorlek: 50 MB.
ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Signatur
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Information om avlämning av Asfalt

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken, avfallsförordningen, förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende de mineraliska massor som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av massorna säkerställer vi också att de inte är olämpliga att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att återvinningen av dem inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att en avfallslämnare ska få avlämna mineraliska massor vid en anläggning måste denna medhava ett ifyllt exemplar av avlämningsblanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma massatyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs i så fall av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad massorna ska användas till i nästa steg. Avfallslämnare är i första hand den som äger eller producerar avfallet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar massorna. I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar massorna.

Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avfallslämnaren markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att massorna ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och massorna har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till asfaltens ålder samt vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Asfalt innan mitten av 1970-talet kan innehålla hälsoskadlig stenkolstjära och vid vissa platser, t.ex. industriområden, bensinstationer, parkeringsplatser och flygfält, kan asfalten vara förorenad med andra typer av föroreningar.

Bifogad information – specifika uppgifter

Om det råder speciella omständigheter för de massor som ska avlämnas eller det objekt varifrån massorna kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas avlämningsblanketten. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja och metaller) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Specifika uppgifter kan vara aktuellt när massorna kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och massorna inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar på andra delar av objektet (t.ex. diesel i schaktmassor).

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

← Tillbaka till om företaget