Skip to main content

Avlämningsformulär för Råberg / Entreprenadberg

Information om avlämning av Råberg/Entreprenadberg

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken och förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende det bergmaterial som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av materialet säkerställer vi också att det inte är olämpligt att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att produktionsprocessen inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att få avlämna material måste avlämnaren ha ett ifyllt exemplar av blanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma materialtyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad materialet ska användas till i nästa steg.

Avlämnare är i första hand den som äger eller producerar materialet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar det. I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar materialet.

Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avlämnaren, markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att materialet ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och materialet har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till den typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Exempelvis gäller detta berg från kända lagringsplatser av t.ex. olja eller andra kemikalier, eller järnvägsmakadam. Vissa bergarter kan även innehålla naturligt förhöjda halter av radioaktiv strålning, t.ex. pegmatiter och graniter i Bohuslän och alunskiffer i Närke, Jämtland och Västergötland. På platser med malmförekomster (ex. i Bergslagen och Skelleftefältet) kan man stöta på berg med höga sulfidhalter. Sulfidrikt berg kan även förekomma inom andra områden såsom pegmatiter i Bohuslän och metagråvackor i Östergötland. Gammal järnvägsmakadam och underballast kan innehålla rester av föroreningar såsom kreosot, arsenik tungmetaller och PAH. Glöm inte heller verksamheter som har pågått längre tillbaka i tiden!

Bifogad information – specifika uppgifter

Om speciella omständigheter råder för det material som ska avlämnas eller det objekt varifrån materialet kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja, metaller, radon) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Detta kan vara aktuellt när materialet kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och materialet inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar i andra delar av objektet.

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

← Tillbaka till om företaget