Skip to main content

Transporterna är samhällets blodomlopp, det är transporterna som tillser att våra butiker har mat på hyllorna, att sjukvården har mediciner och andra förnödenheter, att sopor och återvinningsmaterial körs bort, att vägar byggs, osv.

De rådande omständigheterna i världen har medfört att bränslepriserna skenat till helt oförutsägbara nivåer och det under en mycket kort tid. Redan före årsskiftet märkte vi av en stigande efterfrågan på produkter på dieselmarknaden samt en ökad reduktionsplikt som medförde ökade priser. Efter krigsutbrottet i Ukraina har priserna fortsatt att öka än kraftigare på den svenska marknaden.

Priserna för drivmedel har ökat med omkring 50% sedan årsskiftet. Drivmedlet står för en avsevärd del av transportkostnaden. Hur stor andel varierar från olika typer av transporter, men det är inte ovanligt att de står för en så stor del som 35%, ibland mer. Med en prishöjning på omkring 50% på 35% av kostnaderna så är det inte svårt att förstå vilken situation som branschen hamnat i. Vi ser alltså kostnadsökningar på närmare 20% i en bransch som redan innan dessa prishöjningar hade mycket ansträngda marginaler.

Stat och kommun måste ta ansvar genom sänkta skatter men också genom att vara villiga att betala för de ökade kostnaderna som branschen drabbas av. Upplevelsen är tyvärr att det är de privata företagen som har en större förståelse för de ökade kostnaderna och inte stat och kommun.

Det är viktigt att agera då allt i samhället någon gång transporteras på lastbil, detta kommer medföra ökade priser och därmed en för Sverige sänkt konkurrenskraft mot utlandet.

Det finns alternativa förslag till det som sittande regering presenterat och som vi bland annat varit med och diskuterat med representanter för finansutskottet. Dessa alternativa förslag skulle kunna möjliggöra sänkningar på upp emot 5 kr/lit, det är oerhört viktigt att dessa förslag tas på allvar och att man agerar idag. Vi har åkerier och entreprenörer som idag inte vet hur de ska klara av att betala sin nästa drivmedelsfaktura. Om branschen ska kunna fortsätta det viktiga omställningsarbetet mot hållbarare transporter är det viktigt att långsiktiga spelregler samtidigt som stödåtgärder införs omedelbart. Vi riskerar att tappa ovärderlig tid då åkerierna och entreprenörernas ekonomier körs i botten samtidigt som nyinvesteringar krävs för både kunduppdrag och för att uppfylla miljömålen. Det går inte att vänta med åtgärderna till sommaren. Vidare är det viktigt att de åtgärder som vidtas är dynamiska och följer med rådande konkurrenssituation. Om priserna trots ovanstående åtgärder skulle fortsätta stiga och differensen mot utlandet fortsätter att växa så tappar svensk åkerinäring sin konkurrenskraft och därmed också Sverige.

Det vi nu ser framför oss är att samhällets blodomlopp håller på att kollapsa, låt oss likna det med en blodpropp som medför att transporterna stannar – detta medför i förlängningen också att samhället stannar. Vilket konkret innebär att vi inte får fram mediciner i tid till de sjuka, hyllorna i mataffären gapar tomma samt att överfulla renhållningsstationer drar till sig ohyra.

BDX – Catrin Ingvarsson, vd
Bilfrakt – Nicklas Hermansson, vd
Reaxcer – Michael Schahine, vd
Sundfrakt – Markus Sundström, vd
Örnfrakt – Tina Bostedt, vd