Skip to main content

Återvinning

Förädling & återvinning

Vid en leverans, tar vi gärna med eventuella massor från platsen i retur. Vi tar även tillvara på det material som kommer in till oss för avfall. Uppriven asfalt förädlas till Asfaltkross som kan användas till slitlager på vägar och betong till betongkross som kan användas till fyllnadsmaterial.

Vi återvinner så mycket som vi kan av det som körs in här.

• Asfalt återvinns till 100%
• Betong återvinns till 100%
• Schaktmassor återvinns till 20%

Varför ställer vi frågor om ditt material?

Hur mottagande, mellanlagring och återvinning av material ska ske regleras både i lagstiftning och anläggningsspecifika villkor. För att efterleva dessa bestämmelser behöver Åkerigrus hjälp av dig som kund. Läs mer om lagstiftning och villkor

Hjälp oss genom att fylla i våra avlämningsblanketter. 

» Avlämningsformulär för Asfalt
» Avlämningsformulär för Betong
» Avlämningsformulär för Berg
» Avlämningsformulär för Schakt

Läs informationen om de olika massorna innan avlämning. Välj mellan att  fylla i blanketterna digitalt eller ladda ner blanketterna för manuell hantering. Blanketter för nedladdning finns under informationen för respektive massa.

Information om avlämning av Asfalt

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken, avfallsförordningen, förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende de mineraliska massor som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av massorna säkerställer vi också att de inte är olämpliga att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att återvinningen av dem inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att en avfallslämnare ska få avlämna mineraliska massor vid en anläggning måste denna medhava ett ifyllt exemplar av avlämningsblanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma massatyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs i så fall av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad massorna ska användas till i nästa steg. Avfallslämnare är i första hand den som äger eller producerar avfallet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar massorna. I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar massorna.

Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avfallslämnaren markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att massorna ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och massorna har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till asfaltens ålder samt vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Asfalt innan mitten av 1970-talet kan innehålla hälsoskadlig stenkolstjära och vid vissa platser, t.ex. industriområden, bensinstationer, parkeringsplatser och flygfält, kan asfalten vara förorenad med andra typer av föroreningar.

Bifogad information – specifika uppgifter

Om det råder speciella omständigheter för de massor som ska avlämnas eller det objekt varifrån massorna kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas avlämningsblanketten. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja och metaller) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Specifika uppgifter kan vara aktuellt när massorna kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och massorna inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar på andra delar av objektet (t.ex. diesel i schaktmassor).

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

» Avlämningsblankett för Asfalt

Information om avlämning av Betong

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken, avfallsförordningen, förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende de mineraliska massor som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av massorna säkerställer vi också att de inte är olämpliga att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att återvinningen av dem inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att en avfallslämnare ska få avlämna mineraliska massor vid en anläggning måste denna medhava ett ifyllt exemplar av avlämningsblanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma massatyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs i så fall av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad massorna ska användas till i nästa steg.

Avfallslämnare är i första hand den som äger eller producerar avfallet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar massorna. I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar massorna.

Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avfallslämnaren markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att massorna ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och massorna har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Betongen kan ha förorenats av spill/utsläpp eller av specifika konstruktioner i byggnaden såsom t.ex. fogar eller golvbeläggning. Betongkonstruktioner uppförda mellan slutet av 1920-talet till mitten av 1970-talet kan även bestå av s.k. ”blåbetong”, vilken avger radongas.

Bifogad information – specifika uppgifter

Om det råder speciella omständigheter för de massor som ska avlämnas eller det objekt varifrån massorna kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas avlämningsblanketten. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja och metaller) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Specifika uppgifter kan vara aktuellt när massorna kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och massorna inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar på andra delar av objektet (t.ex. diesel i schaktmassor).

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

»  Avlämningsblankett för Betong

Information om avlämning av Råberg/Entreprenadberg

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken och förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende det bergmaterial som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av materialet säkerställer vi också att det inte är olämpligt att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att produktionsprocessen inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att få avlämna material måste avlämnaren ha ett ifyllt exemplar av blanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma materialtyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad materialet ska användas till i nästa steg.

Avlämnare är i första hand den som äger eller producerar materialet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar det. I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar materialet.

Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avlämnaren, markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att materialet ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och materialet har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till den typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Exempelvis gäller detta berg från kända lagringsplatser av t.ex. olja eller andra kemikalier, eller järnvägsmakadam. Vissa bergarter kan även innehålla naturligt förhöjda halter av radioaktiv strålning, t.ex. pegmatiter och graniter i Bohuslän och alunskiffer i Närke, Jämtland och Västergötland. På platser med malmförekomster (ex. i Bergslagen och Skelleftefältet) kan man stöta på berg med höga sulfidhalter. Sulfidrikt berg kan även förekomma inom andra områden såsom pegmatiter i Bohuslän och metagråvackor i Östergötland. Gammal järnvägsmakadam och underballast kan innehålla rester av föroreningar såsom kreosot, arsenik tungmetaller och PAH. Glöm inte heller verksamheter som har pågått längre tillbaka i tiden!

Bifogad information – specifika uppgifter

Om speciella omständigheter råder för det material som ska avlämnas eller det objekt varifrån materialet kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja, metaller, radon) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Detta kan vara aktuellt när materialet kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och materialet inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar i andra delar av objektet.

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

»  Avlämningsblankett för Berg

Information om avlämning av Jord/Schakt

Allmänt

Syftet med blanketten på föregående sida är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter som finns i bl.a. miljöbalken, avfallsförordningen, förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt vad som åläggs i myndigheternas beslut för verksamheten, avseende de mineraliska massor som tas emot vid anläggningen. Genom att styra mottagningen av massorna säkerställer vi också att de inte är olämpliga att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att återvinningen av dem inte försvåras tekniskt.

Avlämningsblankett

För att en avfallslämnare ska få avlämna mineraliska massor vid en anläggning måste denna medhava ett ifyllt exemplar av avlämningsblanketten. För varje lass skall en blankett medfölja. Om flera lass av samma massatyp från ett objekt ska avlämnas till en anläggning och sammansättningen inte förväntas variera speciellt mycket från lass till lass, kan det räcka med en blankett (vilken då skall medfölja första lasset). Huruvida det krävs en eller flera blanketter avgörs i så fall av anläggningen.

Avlämningsblanketten omfattar mottagning av materialet, men behandlar inte områden såsom t.ex. mellanlagring eller vad massorna ska användas till i nästa steg. Avfallslämnare är i första hand den som äger eller producerar avfallet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar massorna.

I andra hand avser avfallslämnaren den som transporterar massorna. Samtliga uppgifter i avlämningsblanketten som avser avfallslämnaren markerade med * (förutom bifogad information vilken endast krävs i vissa fall) skall alltid vara ifyllda för att massorna ska få avlämnas. ”Mottagarens anteckningar” samt ”Antal lass” ifylles av anläggningen när blanketten har granskats och massorna har besiktigats och tippats av.

Var observant

Risk för föroreningar är främst kopplat till vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Vid vissa platser är det generellt större risk för föroreningar, t.ex. industriområden, bensinstationer, områden för mellanlagring eller deponering av avfall, utfyllda områden, parkeringsplatser, vägar och järnvägar, flygfält samt innerstäder. Glöm inte heller verksamheter som har pågått längre tillbaka i tiden!

Bifogad information – specifika uppgifter

Om det råder speciella omständigheter för de massor som ska avlämnas eller det objekt varifrån massorna kommer kan specifika uppgifter behöva bifogas avlämningsblanketten. Sådan information kan t.ex. vara riskinventeringar, resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja och metaller) eller andra viktiga uppgifter om objektet. Specifika uppgifter kan vara aktuellt när massorna kommer från ett objekt där det finns misstanke om föroreningar (och massorna inte ska hänvisas till annan plats/anläggning) eller om det kan finnas föroreningar på andra delar av objektet (t.ex. diesel i schaktmassor).

Ansvar vid felaktiga uppgifter

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare. Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som levererat materialet. Dessutom kan ett vite på 10 000 kronor tillkomma.

»  Avlämningsblankett för Schakt

← Tillbaka till om företaget